چگونه اقدام به ثبت پیشنهاد جدید در تالار فروش نماییم؟گام اول: انتخاب گزینه "بهپیش" از منوی اصلی پرتال گام دوم:  انتخاب "برند" خودروی مورد نظر یا جستجو خودرو بر اساس کمپانی، مدل خودرو، قیمت، کارکرد و...

گام سوم:  انتخاب تالار مورد نظر و ورود به تالار


گام چهارم:  انتخاب " گزینه ارائه پیشنهاد" برای ثبت پیشنهاد قیمتی مورد نظر

گام پنجم:  پرداخت مبلغ محاسبه شده برای ارائه پیشنهاد قیمت


گام ششم:  انتخاب نوع شرایط خرید و ارائه مبلغ پیشنهادی در بازه ی تعیین شده

گام هفتم: اتمام مراحل ثبت قیمت ارائه شده و مشاهده بهترین پیشنهاد و سایر پیشنهادهای ارائه شده توسط سایر کاربران