چگونه در بهپیش یک تالار فروش ایجاد نماییم؟گام اول: انتخاب گزینه "بهپیش" از منوی اصلی پرتال گام دوم:  انتخاب "گزینه ایجاد تالار فروش" از صفحه اول بهپیش
گام سوم:  وارد نمودن اطلاعات اولیه مانند " شرکت سازنده و مدل خودرو " برای ثبت خودرو در تالار فروش
گام چهارم:  وارد نمودن اطلاعات تکمیلی  از قبیل " سال ساخت، رنگ بدنه، قیمت و ... "، همچنین افزودن تصاویر خودروی مورد نظر، تعیین مدت زمان فعال بودن تالار فروش، ارائه ی پیشنهاد قیمت پایه و انتخاب امکانات اضافی تالار و در نهایت تایید اطلاعات وارد شده و رفتن به صفحه ی پرداخت
گام پنجم:  پرداخت مبلغ محاسبه شده برای ایجاد تالار فروشگام ششم:   مشاهده تالار فروش ثبت شده در لیست تالارهای فروش من در انتظار تایید (پس از تایید مدیر پرتال، تالار مورد نظر در بخش "بهپیش" قابل نمایش می باشد)