هزینه ورود به طرح ترافیک چگونه محاسبه می شود؟

1398/3/25

مدیر واحد ساماندهی محدوده‌ها و طرح‌های ترافیک شهرداری تهران در مورد نرخ تردد در محدوده طرح کاهش آلودگی هوا یا همان زوج یا فرد سابق که از اول تیرماه اجرایی می‌شود، توضیحاتی ارائه کرد.

عمار سعیدیان‌فر در مورد بهای عوارض ورود به محدوده طرح کاهش آلودگی هوا یا همان زوج و فرد سابق در سال 1398 با بیان این‌که در طرح جدید داشتن معاینه فنی برتر و نداشتن آن در تعیین نرخ نهایی موثر است، اظهار کرد: اگر وسیله نقلیه چند بار در یک روز توسط دوربین‌ها مشاهده شود، اولین ورود و آخرین خروج ملاک محاسبه خواهد بود و براساس داشتن نوع معاینه فنی برتر یا عادی میزان پرداخت به ازای هر روز تردد در محدوده کنترل آلودگی هوا یا همان زوج و فرد سابق اعلام می‌شود.به گفته وی براین اساس اگر وسیله نقلیه چند بار در یک روز توسط دوربین‌ها مشاهده شود، در صورتی که ورودش بعد از ساعت 10 و خروج قبل از ساعت 1۶ باشد،چنانچه دارای معاینه فنی باشد مبلغ 72۴۵ تومان برای وی محاسبه می‌شود و در صورتی که همین فرد با همین شرایط فاقد معاینه فنی برتر باشد مبلغ 9۶۶0 تومان برای وی محاسبه می‌شود.مدیر واحد ساماندهی محدوده ها و طرح‌های ترافیک با بیان این‌که اگر وسیله نقلیه چندبار توسط دوربین‌ها در یک روز مشاهده شود در صورتی که ورودش قبل از ساعت 10 و خروج‌اش قبل از ساعت 1۶ باشد در صورتی که دارای معاینه فنی برتر باشد، مبلغ 10 هزار و 3۵0 تومان و در صورتی که فاقد معاینه فنی برتر باشد مبلغ 13 هزار و 800 تومان برای وی محاسبه می‌شود، اظهار کرد: اگر خودرویی چندبار توسط دوربین‌ها دیده شود در صورتی که ورودش قبل از ساعت 10 و خروج‌اش بعد از ساعت 1۶ باشد در صورت داشتن معاینه فنی برتر مبلغ 1۵ هزار و ۵2۵ تومان برای وی محاسبه می‌شود و در صورتی که فاقد معاینه فنی برتر باشد مبلغ 20 هزار و 700 تومان برای وی محاسبه خواهد شد.سعیدیان‌فر با بیان این‌که اگر وسیله نقلیه‌ای چندبار توسط دوربین‌ها در یک روز مشاهده شود با آنکه اولین ورود و آخرین خروج ملاک محاسبه خواهد بود، ادامه داد: اگر خودرویی ورود بعد از ساعت 10 و خروج بعد از ساعت 1۶ باشد اگر دارای معاینه فنی برتر باشد مبلغ 10 هزار و 3۵0 تومان برای وی محاسبه خواهد شد و اگر فاقد معاینه فنی برتر باشد مبلغ 13هزار و 800 تومان برای وی محاسبه خواهد شد.وی با بیان این‌که اگر وسیله نقلیه‌ای یکبار توسط دوربین‌ها در یک روز مشاهده شود، شرایط مالی متفاوت خواهد بود، گفت: ‌اگر این وسیله نقلیه قبل از ساعت 10 ترددش توسط دوربین‌ها ثبت شود در صورتی که دارای معاینه فنی برتر باشد، مبلغ 10هزار و 30۵ تومان برای وی محاسبه خواهد شد و در صورتی که فاقد معاینه فنی برتر باشد 13 هزار و 800 تومان بابت تردد در محدوده کنترل آلودگی هوا یا همان زوج و فرد سابق برای وی در نظر گرفته خواهد شد.وی با بیان این‌که اگر وسیله نقلیه یکبار در روز تردد کند و اگر ترددش بعد از ساعت 10 و قبل از ساعت 1۶ باشد در صورت داشتن معاینه فنی برتر مبلغ 72۴۵ تومان برای وی محاسبه می‌شود، تصریح کرد: اگر این خودرو فاقد معاینه فنی برتر باشد مبلغ 9۶۶0 تومان برای وی محاسبه خواهد شد.مدیر واحد ساماندهی محدوده‌ها و طرح‌های ترافیک ادامه داد: اگر وسیله نقلیه یکبار در روز تردد کند و اگر ترددش بعد از ساعت 1۶ باشد در صورت داشتن معاینه فنی برتر مبلغ 10 هزار و 3۵0 تومان و در صورت نداشتن معاینه فنی برتر مبلغ 13 هزار و 800 تومان برای وی محاسبه خواهد شد.سعیدیان‌فر با بیان این‌که طرح کنترل آلودگی هوا یا همان زوج و فرد سابق از ساعت ۶:30 الی 19 اجرایی می‌شود، اظهار کرد: براساس بررسی‌های انجام شده هر خودرو برای تردد در محدوده زوج و فرد سابق 20 روز رایگان در هر فصل دارد و برای تردد در روزهای دیگر می‌بایست هزینه پرداخت کند.وی با بیان اینکه شهروندان می‌توانند با مراجعه به سایت "تهران من" در قسمت محاسبه عوارض تردد سال 98، با پاسخگویی به چهار سوال چند گزینه‌ای از رقم دقیق عوارض تردد در محدوده ترافیک و کنترل آلودگی هوا آگاه شوند ادامه داد: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده از اول تیرماه طرح زوج و فرد لغو شده و به جای آن طرح محدوده کنترل آلودگی هوا اجرایی می‌شود.

منبع خبر : ایسنا

دیدگاه جدید

جدیدترین اخبار

properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news

شرایط فروش

properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news