نام مسئول: مهندس کامران مرادی
تلفن: 44827281
آدرس: بلوار اشرفی اصفهانی-بعد از بزرگراه نیایش- خ یکم - ساعت کار مرکز در حال حاضر: 8 الی 30 :14
پست الکترونیکی: niayesh@moayenehfanni.com