نام مسئول: مهندس عباس استادی
تلفن: 3-55849700
آدرس: بزرگراه آزادگان- ضلع شمالی میدان جهاد- خیابان نور- خیابان شکوفه
پست الکترونیکی: shokoufeh@moayenehfanni.com