نام مسئول: مهندس محمد طاهریان
تلفن: 77061200
آدرس: فرجام- خیابان سراج- 30 متری دوم- جنب پمپ گاز ساعت کار مرکز8 الی30 :14
پست الکترونیکی: serai@moayenehfanni.com