تلفن: 88523062
آدرس: میدان آرژانتین- ترمینال بیهقی- ضلع شمال شرقی ترمینال- ساعت کار مرکز در حال حاضر: 8 الی 14:30
پست الکترونیکی: beyhaghi@moayenehfanni.com