تلفن: 66208885
آدرس: یافت آباد- بلوارالغدیر- روبروی بیمارستان شهـدای یافت آباد- ساعت کار مرکز در حال حاضر: 8 الی 30 :14