نام مسئول: مهندس داود عوض بخش
تلفن: 44451268
آدرس: تقاطع بزرگراه ایرانپارس و بلوار شاهین شمالی- کدپستی: 1476914997- ساعت کار مرکز در حال حاضر : 8 الی 30 :14
پست الکترونیکی: abshenassan@moayenehfanni.com