رینگ و لاستیک
رينگ اسپرت - ("Canyon (17"-18
کارخانه سازنده: او زد  (OZ RACING) کشور: ايتاليا      
استفاده در خودرو(هاي): تمام مدل ها

رينگ اسپرت - ("Tribute EVO (17"-18
کارخانه سازنده: او زد  (OZ RACING) کشور: ايتاليا      
استفاده در خودرو(هاي): تمام مدل ها

رينگ اسپرت - ("Gemini (15"-16"-17"-18
کارخانه سازنده: او زد  (OZ RACING) کشور: ايتاليا      
استفاده در خودرو(هاي): تمام مدل ها

رينگ اسپرت - ("Titan (15"-16"-17"-18
کارخانه سازنده: او زد  (OZ RACING) کشور: ايتاليا      
استفاده در خودرو(هاي): تمام مدل ها

رينگ اسپرت - ("Palladio (15"-16"-17"-18"-19
کارخانه سازنده: او زد  (OZ RACING) کشور: ايتاليا      
استفاده در خودرو(هاي): تمام مدل ها

رينگ اسپرت - ("One (15"-16"-17"-18"-19
کارخانه سازنده: اكسيجين (Oxigin) کشور: انگليس      
استفاده در خودرو(هاي): تمام مدل ها

رينگ اسپرت - ("Toxic (18"-19
کارخانه سازنده: اكسيجين (Oxigin) کشور: انگليس      
استفاده در خودرو(هاي): تمام مدل ها

رينگ اسپرت - ("Three (15"-16"-17"-18"-19
کارخانه سازنده: اكسيجين (Oxigin) کشور: انگليس      
استفاده در خودرو(هاي): تمام مدل ها

1 2